Press "Enter" to skip to content

Atelier de lucru al Consiliului Superior al Magistraturii
Iunie 2021

Camera Notarilor Publici București a fost invitată de Consiliul Superior al Magistraturii să participe la atelierul de lucru organizat în data de 19 martie 2021 în scopul dezbaterii materialului ”Analiza de nevoi privind pârghiile mai rapide de soluționare a relațiilor juridice litigioase în cauzele civile

Acest material a fost întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în cadrul unui proiect mai amplu intitulat ”Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare-EFICIENTA”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În contextul unui grad foarte ridicat de încărcare a instanțelor judecătorești1, proiectul își propune să îmbunătățească accesul la justiție, inclusiv prin reducerea cauzelor care aglomerează sistemul judiciar, una din cele patru direcții ale proiectului fiind Politica publică și campania de informare privind mecanismele de soluționare alternativă a disputelor.

Se menționează în documentul dezbătut în cadrul atelierului de lucru că soluționarea alternativă a litigiilor presupune modalități de soluționare extrajudiciară a unei situații conflictuale, fără a apela la o instanță judecătorească, dar în fața unei entități care poate aduce părțile la masa tratativelor, le poate sugera sau chiar impune o soluție. ”În acest context, avocații, notarii publici, executorii judecătorești, inclusiv mediatorii, pot avea un rol esențial în asigurarea unei bune funcționări a sistemului judiciar, prin prevenirea apariției unor litigii sau rezolvarea lor (…), fără a mai face necesară învestirea instanțelor.” Materialul face o analiză amplă a legislației interne și internaționale privind medierea, arbitrajul și procedurile notariale, subliniind utilitatea și beneficiile soluționării litigiilor în materiile non-penale prin intermediul acestor mijloace alternative. În ce privește statutul funcției de notar public și modul în care notarul își exercită activitatea, documentul ajunge la o concluzie foarte îmbucurătoare în ce ne privește: „ putem spune că datorită similitudinilor de natură statutară și funcțională ale acestei funcții cu funcția jurisdicțională (condiții de numire, acces în funcție, exercitare, incompatibilități, control și răspundere) activitatea notarială ar putea fi asimilată cu o magistratură necontencioasă, aspect care i-ar permite ca în procesul de degrevare a instanțelor de judecată să poată primi și alte atribuții de natură necontencioasă din sfera competențelor instanțelor.”

În cadrul mesei rotunde din 19 martie organizată pentru dezbaterea acestui material au participat domnul Bogdan Mateescu, judecător, președinte al CSM, domnul George Cătălin Șerban, judecător, secretar general al CSM și manager de proiect, doamna Bogdana Marușca, judecător CSM, doamna Andreea Uzlău și domnul Stănciulescu Bogdan, ambii judecători și experți interni în cadrul proiectului precum și o parte din experții interni și externi care au participat la realizarea documentului, inclusiv arbitri, avocați, șefi de secții de la tribunale, notari publici. Din partea Camerei București au fost prezenți doamna notar Laura Badiu, președintele Camerei Notarilor Publici București, domnul notar Silviu Boroi și subsemnata, Monica Pop, alături de domnul notar Sorin Marina, desemnat de UNNPR ca expert extern în cadrul proiectului din partea profesiei notariale.

Prezentările și dezbaterile desfășurate în cadrul întâlnirii au fost un real schimb de informații între participanți. Ca notari, am subliniat rolul activității notariale în prevenirea litigiilor de natură civilă, am pledat pentru avantajele procedurilor notariale în comparație cu procedurile realizate pe cale judecătorească, am menționat importanța registrelor notariale electronice, am arătat că suntem un corp profesoral bine pregătit, că avem o profesie suficient de reglementată care poate primi cu ușurință noi competențe și am adresat avocaților invitația de a-și însoți clienții în birourile notariale mai degrabă decât în sălile de judecată.

Materialul Analiza de nevoi privind pârghiile mai rapide de soluționare a relațiilor juridice litigioase în cauzele civile va sta la baza elaborării de către CSM, în calitate de lider al Proiectului, a unui nou material în care se vor face propuneri referitoare la cadrul legal privind mecanismele de soluționare alternativă a cauzelor civile. Pentru activitatea notarială se întrevăd oportunități de noi competențe, sugerate deja în materialul dezbătut, cum ar fi: emiterea titlurilor executorii notariale, operaționalizarea curților de arbitraj prevăzute de Legea nr. 36/1995, instituirea unor proceduri notariale prealabile sesizării instanțelor judecătorești în anumite materii (spre exemplu partaj, dezbaterea succesorală), implicarea notarilor publici în procedura numirii tutorelui sau curatorului.

Este foarte onorantă pentru profesia notarială una din concluziile materialului: ”Activitatea notarială are toate premisele și susținerile, atât în legislația internă, cât și în cea europeană, de a contribui la degrevarea instanțelor de judecată, atât prin implementarea la nivel practic a unor activități deja reglementate în legislația specifică, cât și prin identificarea și preluarea, ca alternativă, a unor competențe aflate exclusiv în sarcina instanțelor.”

Monica Pop, notar public


1 Materialul menționează că volumul de activitate doar la nivelul celor 175 de judecătorii din țară a fost în anul 2017 de 2.005.054 de cauze, în anul 2018 de 1.999.469 de cauze și în anul 2019 de 2.040.732 de cauze, rezultând o încărcătură pe judecător de peste 1.100 dosare anual!